۱۳۸۸ فروردین ۲۷, پنجشنبه

رادیو فردا: رئیس جمهوری زن در ایران؛ بحث داغ و ناتمام

۱۳۸۸/۰۱/۲۶
٢۲ خرداد ١٣٨٨ زمانی است که برای برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است. هرچند ثبت نام رسمی کاندیداهای این دوره ریاست جمهوری آغاز نشده، مدتی است که تب انتخابات ایران را فرا گرفته است و در بحبوحه بحث‌های انتخابات دهم و تعدد و تنوع کاندیداها و جناح‌های سیاسی، بازهم بحث زنان و حضور آن‌ها در انتخابات ریاست جمهوری و نیز نامزدی آن‌ها در این مقام، یکی از بحث‌های مهم است... ادامه
Bookmark and Share

به موازات "انتخابات" مديريت شده رياست جمهوری، در گفتمانی «مطالبه محور»

کانديدای واحد نيروهای خواهان دموکراسی و حقوق بشر را به جامعه معرفی کنيم!

از همه شخصيتهاى سياسى آزاديخواه و مدافع حقوق بشر که خود را کانديدای بالقوه رياست جمهوری ايران می دانند، تقاضا میکنیم در صورت توافق با متن زير و همچنين پيش نويس قانون اساسی ضميمه ، با پست الکترونيکى kandidatori@gmail.com تماس بگيرند

در راستای معرفی کانديدای رياست جمهوری به پيشگاه مردم ايران

ما کوشندگان سياسى ايرانی مدافع حقوق بشر،
برای استفاده از حق انسانى و شهروندى انتخاب شدن در کشور خود که

در اعلاميه جهانى حقوق بشر:
ماده٢١
١- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومى کشور خود، خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگانى که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جويد.
٢- هر کس حق دارد با تساوى شرايط، به مشاغل عمومى کشور خود نايل آيد.
٣- اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتى ابراز گردد که از روى صداقت و به طور ادوارى، صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومى و با رعايت مساوات باشد و با راى مخفى يا طريقه اى نظير آن انجام گيرد که آزادى راى را تامين نمايد.

و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى:
ماده ٢۵
هر انسان عضو اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هيچيك از تبعيضات مذكور در ماده ٢ و بدون محدوديت غيرمعقول:
الف ـ در ادارهى امور عمومى بالمباشره يا به واسطه ى نمايندگانى كه آزاد انتخاب شوند، شركت نمايد.
ب ـ در انتخابات ادوارى كه از روى صحت به آراء عمومى مساوى و مخفى انجام شود و تضمين كننده ى بيان آزادانه ى اراده ى انتخاب كنندگان باشد رأى بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوى طبق شرايط كلى بتواند به مشاغل عمومى كشور خود نائل شود.

تسجيل شده است و جمهورى اسلامى نيز متعهد به رعايت آن می باشد،

با پشتيبانی از "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" که با حضور تعدادى از فعالان شناخته شده سياسى و حقوق بشر تشکيل شده، هدف بررسی تطبيقی قوانين انتخاباتی کشور با اسناد بین المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه امر فرهنگ سازی در اين زمينه را پی می گيرد،
و با قبول معيارهاى بيستگانه معرفى شده از جانب آن که با بيانيه اتحاديه بين المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴ و اعلاميۀ اصول نظارت بين المللى بر انتخابات ثبت شده در تاريخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵ در سازمان ملل متحد همخوانی دارد،
و با تقاضا از اين کميته که نقش نظارتی خود را در انتخابات دورۀ دهم رياست جمهوری افزايش دهد،
و با استقبال از تمام احزاب، تشکلها و افرادی که بر لزوم نظارت داخلی و بين المللی بر انتخابات تأکيد کرده اند.
و همچنین بیانيه «انتخابات و گفتمان مطالبه محور» ،
با دوری گزينی از قانون اساسى غير دموکراتيک جمهورى اسلامى در کليت خود:

و همچنين قانون "انتخابات" غير آزاد و ناعادلانه آن:

با خواست تغيير قانون اساسی موجود
همراه با پيشنهاد قانون اساسی پيرايش شدۀ ضميمه، برای دورانی گذار تا تدوين قانونی اساسی نوينی در مجلس تدوين قانون اساسی،

بر مبنای

قانون اساسی پيشنهادی پيوست،


آمادگی خود را براى ادارۀ کشور بر مبنای قوانينى منطبق بر اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و همچنين کنوانسيونهاى بين المللى مورد قبول اکثر کشورهاى جهان، به عنوان کانديدای بالقوۀ رياست جمهوری اعلام کرده، کوشش می کنيم تا از ميان خود کانديداى واحدی را براى رياست جمهوری ايران به پيشگاه مردم ايران معرفی کنيم.

امضاء


نام نام خانوادگی (به صورت مندرج در شناسنامه) آدرس پست الکترونیکی


شهلا بهاردوست kandida_bahardoost@yahoo.de

حسن نايب هاشم nayeb_hashem@yahoo.com

حمايت کنندگانی که خود را کانديدای بالقوه نمی دانند

نام نام خانوادگی

آينده آزاد
آرش آهنگر قشقائی
پيام ابوطالبی زنوری
روشنک احمدی
پريسا احمديان
آرش ايران
شاهین انزلی
محمد ايزدی
بهنام باغبان
نيما باورساد
یاشار بشردوست
مهرداد بهارآرا
کاوه بنائی
مرتضا پاکی
رحمان جوانمردی
جعفر حسین زاده
حميد حسينی
رحيم حسينی نسب
احمد حمیدزاده
کاوه داد
خشایار رخسانی
کيميا سلطانی
مسعود شب افروز
ابراهیم شیری (ا. م. شیزلی)
مرتضی صادقی
عیسی صفا
حميد عالی پور
سيامک فريد
بهروز فدائی
بهمن قاضی
رحيم قيومی
صادق کارگر
مهران کشاورز
حسن گلشاهی
افسانه لطفی
پيام لطفی
فاطمه محمدی
گرجی مرزبان
سراج ميردامادی
حسن نادری
حجت نارنجی
احمد نجاتی
فرخ نعمت پور
داود نوائيان
فریار نيکزاد
مهرزاد وطن آبادی

Bookmark and Share